Menu

項次   

統計指標     

大學部學生經濟負擔承受度    

1    

大學部學生申請學雜費減免

2    

大學部學生就學貸款

3  

大學部弱勢生助學金

4  

大學部獎助學金

5  

學生校內打工每月平均時數